> Sherbimet e kontabilitetit dhe administrative - Studio Salina del Torre & Partners

Sherbimet e kontabilitetit dhe administrative

Studio merret zakonisht me aktivitetet e maposhtme, qe mund te kryhen si prane Studios ashtu edhe prane Klientave:

  • Mbajtja e kontabilitetit te thjeshtuar dhe te zakonshem ndermjet programeve informatike te integruar edhe me aspektin tatimor  (programi Profis Sistemi)
  • Bilance ndervjetor
  • financial reporting
  • formimi, realizimi dhe prezantimi i bilancit vjetor te cdo forme shoqerore apo enti
  • “domiciliazione” te shoqerive italiane dhe te huaja