> Vleresime – Revizioni - Administrimi - Studio Salina del Torre & Partners

Vleresime – Revizioni – Administrimi

VLERESIMET DHE KONSULENCA TEKNIKE

  • Percaktimi i vleres se shoqerive dhe degeve te tyre, pergatitja e ekspertizave per qellime civile dhe fiskale  (shkrirje, ndarje, rivleresim i shoqerive etj).
  • Pjestaret e Studios zgjidhen dhe emerohen si Konsulenta teknik te njeanshem prane Gjykates.

REVIZIONI DHE ADMINISTRIMI

  • Anetaret e “Studios” i kane te gjitha aftesite ligjore per te realizuar Revizonin Legal te shoqerive dhe per te qene anetare te Komitetit  Mbikqyres (edhe te Enteve Publike)
  • Pergatitja e “due diligence” kontabel dhe fiskale (identifikimi i zonave te rrezikshme, shqyrtimi dhe aplikimi i duhur i ligjeve).
  • Realizimi i Projekteve fiskale, buxhetore dhe i pasqyrave financiare.
  • Cdo anetar i “Studios” ka pergatitjen e duhur per tu emeruar  Likuidues i Shoqerive.